Δωρεάν και ελεύθερη διανομή

Δωρεάν και ελεύθερη διανομή

Η έντυπη έκδοση του Vrilissia Press ανήκει στην κατηγορία free press. Διανέμεται, δηλαδή, δωρεάν στα Βριλήσσια.

Η ελευθερία διακίνησης του Τύπου προστατεύεται από το άρθρο 14 του Συντάγματος,αλλά και από σειρά νόμων (ενδεικτικώς αναφέρονται οι Ν 5060/1931 και 1092/1938) που επισείουν αυστηρές ποινές σε όσους παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των εφημερίδων.
Εξίσου υψηλές είναι και οι αστικές αποζημιώσεις τις οποίες υποχρεούνται να καταβάλουν όσοι δια πράξεων ή παραλείψεων εμποδίζουν την απρόσκοπτη διακίνηση του Τύπου.
Η σχετική νομολογία είναι πλούσια και ενδιαφέρουσα.

Η έντυπη έκδοση του Vrilissia Press , εκτός από την ελεύθερη διανομή, βρίσκεται και σε όλα τα προς τούτο διαμορφωμένα σημεία των δημοτικών καταστημάτων όπου συνυπάρχει με τα επίσης ελεύθερα κυκλοφορούντα, λοιπά έντυπα.