Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο

Η 18η για το 2020  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και με χρήση της  εφαρμογής e-presence την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:«1.  Μεταφορά του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (που είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και είναι δικαιούχος ο Δήμος μας), στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»: α/α  Τίτλος έργου Ποσό Χρηματοδότησης Πρόσκληση 1. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» 3.720.000 € Πρόσκληση I:«Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».

2. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βριλησσίων κ. Ξενοφώντος Μανιατογιάννη  για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου (ενδεικτικά, τροποποίηση δανειστικού συμβολαίου, πρόσθετων πράξεων κλπ.), καθώς επίσης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να ολοκληρωθεί η ανωτέρω μεταφορά του εν λόγω έργου του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στο οποία είναι δικαιούχος ο Δήμος μας, στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι:  Παναγιώτης Φυκίρης – Κωνσταντίνος Βαφειάδης).

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» μετά από παραπομπή της Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι:  Παναγιώτης Φυκίρης- Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 3ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.17/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων έως 31/12/2020» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών)

ΘΕΜΑ 4ο : “Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών για το έτος 2020” (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:  Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

«ΘΕΜΑ 5ο : Κατάταξη των Αθλητικών Εγκαταστάσεων των Σχολείων του Δήμου Βριλησσίων σε κατηγορίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4479/2017» (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι:  Παναγιώτης Φυκίρης- Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 6οΕισήγηση για λήψη απόφασης για: α) την έγκριση προσκύρωσης δημοτικών εκτάσεων επιφανείας 219,00 τ.μ. και 1,66 τ.μ. στο με ΚΑΕΚ 050350309010/0/0 του Ο.Τ. 211 του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Βριλησσίων επί των οδών Θράκης, Ψαρρών και Αγίου Αντωνίου, σύμφωνα με την υπ’αριθ. 4/2009 πράξη αναλογισμού αποζημίωσης και πράξη προσκύρωσης και την εκκίνηση της διαδικασίας καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης για τις προσκυρούμενες εκτάσεις, β) τον καθορισμό του έργου της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων και γ) παροχή  εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Βριλησσίων για την αποστολή στοιχείων για την προβλεπόμενη εκτίμηση από εκτιμητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών (ΜΠΕ). (Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 7ο : Εισήγηση για λήψη απόφασης για: α) την κατ’αρχήν έγκριση απευθείας αγοράς ακινήτου στο Ο.Τ. 79γ και την εκκίνηση της διαδικασίας καθορισμού τιμήματος αγοράς, β) τον καθορισμό του έργου της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου και γ) παροχή  εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Βριλησσίων για την αποστολή στοιχείων για την προβλεπόμενη εκτίμηση από εκτιμητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών (ΜΠΕ). (Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 8ο:Εισήγηση για λήψη απόφασης για: α) την κατ’αρχήν έγκριση απευθείας αγοράς ακινήτου στα Ο.Τ. 79α και 85 και την εκκίνηση της διαδικασίας καθορισμού τιμήματος αγοράς, β) τον καθορισμό του έργου της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου και γ) παροχή  εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Βριλησσίων για την αποστολή στοιχείων για την προβλεπόμενη εκτίμηση από εκτιμητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών (ΜΠΕ) (Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 9ο: Επικύρωση πρακτικού ακαταλληλότητας οχημάτων/μηχανημάτων έργου Δήμου Βριλησσίων (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:  Αλέξιος Μαυραγάνης)

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση του Εγχειριδίου διαδικασιών διαχειριστικής ικανότητας για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:  Αλέξιος Μαυραγάνης)

ΘΕΜΑ 11ο«Έγκριση του υπ’  αριθμ. 2/11.06.2020 πρακτικού  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων του 2ου Γυμνασίου Βριλησσίων στην Κινηματογραφική Λέσχη Βριλησσίων «Cine-Δράση» (Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας- Αρμόδια Αντιδήμαρχος:  Σοφία Χαντζάρα)

ΘΕΜΑ 12ο :Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ μερικής απασχόλησης (καθαρίστριες σχολικών μονάδων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87, του Ν. 4483/2017 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδια Αντιδήμαρχος: Σοφία Χαντζάρα)

ΘΕΜΑ 13ο   : Έγκριση για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων (1ου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών-ΚΕΠ 217) (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδια Αντιδήμαρχος: Σοφία Χαντζάρα)

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου με δημοπρασία στην παραρεμάτιο περιοχή Ρέματος Χαλανδρίου – Πεντέλης (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:  Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείου με δημοπρασία εντός της ισόγειας αίθουσας του δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στο πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης» (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:  Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 16ο :«Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείου με δημοπρασία στο κυλικείο του Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Βριλησσίων» (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:  Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 17ο :« Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείου με δημοπρασία στο κυλικείο του Κλειστού Γυμναστηρίου Βριλησσίων» (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:  Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 18ο:«Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2020 & αποκλίσεις στοχοθεσίας για το β’ τρίμηνο» (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:  Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 19ο : Αντικατάσταση Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Α’ Σχολική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδια Αντιδήμαρχος: Σοφία Χαντζάρα)

ΘΕΜΑ 20ο«Αντικατάσταση μέλους του μηχανισμού πιστοποίησης και παρακολούθησης της προόδου της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βριλησσίων» (κωδ. ΟΠΣ 5002626)   (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδια Αντιδήμαρχος:  Αρσένη-Λάμπρου Παρασκευή (Βούλα))

ΘΕΜΑ 21ο«Απόφαση για την Υλοποίηση με Ιδία μέσα (ΑΥΙΜ) ου έργου «Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Βριλησσίων» (με κωδικό ΟΠΣ 5002626)»  (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδια Αντιδήμαρχος:  Αρσένη-Λάμπρου Παρασκευή (Βούλα)) «Έγκριση υποβολής

ΘΕΜΑ 22ο :«Παραχώρηση χρήσης χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Εισηγητής: Γραφείο Δημάρχου)

ΘΕΜΑ 23ο : «Παραχώρηση χρήσης χώρου από κοινού στα αθλητικά σωματεία «Β.Α.Ο.», «Γ.Σ.Β.» και «Ο.Α.Β.». (Εισηγητής: Γραφείο Δημάρχου).