Νέοι αντιδήμαρχοι στα Βριλήσσια

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Μικρές αλλαγές έγιναν στους αντιδημάρχους των Βριλησσίων από τον μεταβατικό Δήμρχο, Κωνσταντίνο Βαφειάδη.

Ειδικότερα, ορίζει:

Τον κ. Μαυραγάνη Αλέξιο του Χαράλαμπου, αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ψηφιακών Εφαρμογών και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης της δημοτικής πολιτικής Περιβάλλοντος.
 • Την εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης της δημοτικής πολιτικής επί θεμάτων τοπικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξής τους.
 • Την εποπτεία και ευθύνη υλοποίηση και παρακολούθησης εφαρμογών Ψηφιακής Πολιτικής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαδικτυακής Διασύνδεσης
 • Την εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης εφαρμογών ενεργειακής αειφορίας.
 • Την εποπτεία και ευθύνη για την Καθαριότητα της πόλης και τη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών.
 • Την εποπτεία και ευθύνη υλοποίησης της δημοτικής πολιτικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α).
 • Την εποπτεία και ευθύνη περί των θεμάτων πρασίνου της πόλης.
 • Την εποπτεία και ευθύνη περί των θεμάτων ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
 • Την εποπτεία και ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων ελέγχου και εν γένει πολιτικών και δράσεων καλής διαχείρισης και ευζωίας των αδέσποτων ζώων.
 • Την παρακολούθηση και διαχείριση διαδημοτικών υποθέσεων περί ρεμάτων- υδάτων και εν γένει διαδημοτικών περιβαλλοντικών δράσεων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις ανωτέρω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων και την υπογραφή των αδειών και δηλώσεων τελέσεώς τους.

Στον ανωτέρω αντιδήμαρχο παρέχεται αντιμισθία.

Την κ. Χαντζάρα Σοφία του Γεωργίου, αντιδήμαρχο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Τη συνεχή, ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων του Δήμου.
 • Το σχεδιασμό και εφαρμογή Προγραμμάτων Παιδείας
 • Το σχεδιασμό και εφαρμογή Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
 • Το σχεδιασμό και εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δράσεων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Τη συνεργασία με τις αρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές Διευθύνσεις Παιδείας και τις Διοικήσεις των Σχολικών Μονάδων για τα θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών μονάδων του Δήμου.
 • Την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κέντρου Μελέτης, (ΔΗΚΕΜΕ)
 • Τη συνεργασία στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων με το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας που αφορούν εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ενηλίκων πολιτών του Δήμου.
 • Την ευθύνη λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.)
 • Το σχεδιασμό και την εισήγηση του κανονισμού λειτουργίας καθώς και τις τροποποιήσεις του, για το θεσμό του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου.
 • Τη Διοικητική και Τεχνική Μέριμνα των Σχολικών Μονάδων
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων και την υπογραφή των αδειών και δηλώσεων τελέσεώς τους.

Στην ανωτέρω αντιδήμαρχο παρέχεται αντιμισθία.

Την κ. Αρσένη – Λάμπρου Παρασκευή (Βούλα) του Παναγιώτη, αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αγωγής Υγείας και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την  εποπτεία  λειτουργίας  των  δημοτικών  Κοινωνικών     Δομών  και  των  Δομών Αλληλεγγύης.
 • Την  ευθύνη  υλοποίησης  πολιτικών  υποστήριξης  και  φροντίδας  των  ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 • Την ευθύνη προγραμματισμού και υλοποίησης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξής τους.
 • Την   ευθύνη   εφαρμογής   προγραμμάτων   συμβουλευτικής   και   ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
 • Την εποπτεία και ευθύνη υλοποίησης πολιτικών αγωγής υγείας.
 • Την εποπτεία και ευθύνη υλοποίησης δράσεων ιατρικής πρόληψης.
 • Την υποστήριξη λειτουργίας του συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων.
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων και την υπογραφή των αδειών και δηλώσεων τελέσεώς τους.

Στην ανωτέρω αντιδήμαρχο δεν παρέχεται αντιμισθία.

Την κ. Μαλακού Χριστίνα του Παναγιώτη, αντιδήμαρχο Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικών Υπηρεσιών και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ορθολογική ανάπτυξη και αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου.
 • Την  τήρηση  όλων  των  σχετικών  ως  προς  την  υπηρεσιακή  τους  κατάσταση διαδικασιών.
 • Την   αποτελεσματική   και   αποδοτική   άσκηση   και   λειτουργία   των   Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Την Ασφάλεια και την τήρηση Υγιεινής Εργασίας στους χώρους του Δήμου και για τους εργαζόμενούς του.
 • Την ομαλή λειτουργία του Δημοτολογίου, Μητρώων Αρρένων και Στρατολογίας.
 • Το Ληξιαρχείο.
 • Των Εκλογικών Θεμάτων.
 • Την Εξυπηρέτηση Δημοτών.
 • Την υποστήριξη των Δημοτικών Οργάνων και Συνδυασμών.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων και την υπογραφή των αδειών και δηλώσεων τελέσεώς τους.

Στην ανωτέρω αντιδήμαρχο δεν παρέχεται αντιμισθία.

Την κ. Ντούμα Μαρία του Κλέαρχου, αντιδήμαρχο Υποδομών, υλοποίησης Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Ασφάλειας Πόλης και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την  ευθύνη  παρακολούθησης  της  υλοποίησης  και  καλής  εκτέλεσης  Μελετών, Διαγωνισμών Έργων Υποδομών και Κτιριακών Έργων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη σχεδιασμού και προγραμματισμού της κτιριακής ανάπτυξης, καθώς και της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων υλοποίησής της.
 • Τη διαχείριση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας και αντίστοιχων χρηματοδοτικών εργαλείων.
 • Τις Ειδικές Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές Τεχνικών Έργων
 • Την εποπτεία  και ευθύνη  παρακολούθησης της διαχείρισης  και  συντήρησης  του Δικτύου Ύδρευσης και των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης και καλής εκτέλεσης των έργων υποδομής, κτιριακών και εν γένει τεχνικών έργων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης προγραμμάτων δημοτικής ασφάλειας.
 • Την εποπτεία και ευθύνη αδειοδότησης των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Την ευθύνη επί της δημοτικής πολιτικής σχετικά με τη λαϊκή αγορά, την εμποροπανήγυρη της Αναλήψεως, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
 • Την εποπτεία και ευθύνη διαχείρισης των θεμάτων οδικής κυκλοφορίας και δημόσιων συγκοινωνιών.
 • Την ευθύνη ομαλής λειτουργίας και υποστήριξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων και την υπογραφή των αδειών και δηλώσεων τελέσεώς τους.
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις ανωτέρω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Στην ανωτέρω αντιδήμαρχο παρέχεται αντιμισθία.

Η αντιδήμαρχος Χαντζάρα Σοφία του Γεωργίου θα αναπληρώνει τον δήμαρχο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ όταν απουσιάζει ή κωλύεται η ίδια θα τον αναπληρώνει ο κ. Μαυραγάνης Αλέξιος του Χαράλαμπου.