Αιτήσεις για 26 προσλήψεις στο Δήμο Βριλησσίων

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Βριλησσίων, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμόςατόμων Χρόνος απασχόλησης
Δήμος Βριλησσίων Σχολικές Μονάδες Δήμου Βριλησσίων ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων  Μερικής απασχόλησης Πλήρους απασχόλησης Διδακτικό έτος 2023-2024
0 26

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος δηλαδή από 28/07/2023 έως και  την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας που είναι στις  10/08/2023.